Kontakt
📧 monika.kucner@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.91

Curriculum Vitae
 • 1994-1998: studia- germanistyka w Uniwersytecie Łódzkim
 • 1998-2003: studia doktoranckie UŁ
 • 2002-2005: wykładowca w PWSZ we Włocławku
 • 2003: tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym UŁ, praca pt. Ausgewählte politische Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1938-1939 im Spiegel der Presse der deutschen Minderheit in Lodz
 • 2003-2007: adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Katedrze Badań Niemcoznawczych UŁ
 • 2004-2006: kierownik studiów zaocznych w Katedrze Badań Niemcoznawczych UŁ
 • 2004-2005: opiekun Koła Naukowego w Katedrze Badań Niemcoznawczych
 • od 2007: adiunkt na Wydziale Filologicznym, w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ
 • 2015: habilitacja na Wydziale Filologicznym, w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ

Zainteresowania badawcze

 • Stosunki polsko-niemieckie w XX wieku
 • Prasa niemiecka w Łodzi do 1939 roku (prasa polityczna, publicystyka prasowa, rozwój felietonu, sylwetki niemieckich dziennikarzy, dodatki kulturalne do prasy codziennej, kalendarze)
 • Związki literatury i publicystyki (Günter Grass, Carl Heinrich Schultz)
 • Historia i kultura mniejszości niemieckiej w Łodzi w XIX i XX wieku (środowisko literackie Łodzi, związki i stowarzyszenia kulturalno-oświatowe)
 • Literatura niemieckojęzyczna Łodzi w XIX i XX wieku (łódzcy pisarze i eseiści, literatura a region, obraz „Lodzermenscha” w literaturze, obraz miasta w literaturze, niemieccy autorzy i ich twórczość wspomnieniowa po 1945 roku, Heimatliteratur)

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Wprowadzenie do wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego
 • Seminarium licencjackie
 • Historia kultury niemieckiej
 • Niemcy w Łodzi: historia, kultura
 • Wstęp do politologii

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Kierownik Zakładu Niemcoznawstwa UŁ
 • Kierownik Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

MONOGRAFIA AUTORSKA

 1. Monika Kucner, Literatura „ziemi obiecanej”. Twórczość niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 344.

REDAKCJA MONOGRAFII

 1. Monika Kucner (Hg.) Keine Kultur kann auf Dauer von eigener Substanz leben. Günter Grass als Botschafter der Multikulturalität, Fernwald 2010, ss. 189.
 2. Monika Kucner (red.),  Polen, Deutsche und Juden in Mittel- und Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert: Kultur–Literatur–Sprache, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 166.

WSPÓŁREDAKCJA MONOGRAFII

 1. Monika Kucner (red.), Literackie i nieliterackie obrazy miasta. Łódź przełomu wieków oczami niemieckojęzycznego autora – Carla Heinricha Schultza/ Nicht nur literarische Bilder einer Stadt. Lodz in den Augen eines deutschsprachigen Autors – Carl Heinrich Schultz, Primum Verbum, Łódź 2011, ss. 232.
 2. Lodz in der deutschsprachigen Literatur: eine Anthologie / Hrsg. Krzysztof A. Kuczyński, Elke Mehnert, Barbara Ratecka, unter Mitw. von Irena Bartoszewska, Monika Kucner, Renata Staroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 245.
 3. Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941–1944, Tom 1–1941, Opracowanie i redakcja naukowa: Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, przy współpracy: Saschy Feucherta, Moniki Kucner, Erwina Leibfrieda, Andrei Löw, Joanny Podolskiej, Joanny Ratusińskiej, Jörga Riecke, Pawła Spodenkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź 2009, ss. 447.
 4. Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941–1944, Tom 2–1942, Opracowanie i redakcja naukowa: Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, przy współpracy: Saschy Feucherta, Moniki Kucner, Erwina Leibfrieda, Andrei Löw, Joanny Podolskiej, Joanny Ratusińskiej, Jörga Riecke, Pawła Spodenkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź 2009, ss. 696.
 5. Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941–1944, Tom 3–1943, Opracowanie i redakcja naukowa: Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, przy współpracy: Saschy Feucherta, Moniki Kucner, Erwina Leibfrieda, Andrei Löw, Joanny Podolskiej, Joanny Ratusińskiej, Jörga Riecke, Pawła Spodenkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź 2009, ss. 717.
 6. Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941–1944, Tom 4–1944, Opracowanie i redakcja naukowa: Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, przy współpracy: Saschy Feucherta, Moniki Kucner, Erwina Leibfrieda, Andrei Löw, Joanny Podolskiej, Joanny Ratusińskiej, Jörga Riecke, Pawła Spodenkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź 2009, ss. 476.
 7. Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941–1944, Tom 5 – Suplementy, Opracowanie i redakcja naukowa: Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, przy współpracy: Saschy Feucherta, Moniki Kucner, Erwina Leibfrieda, Andrei Löw, Joanny Podolskiej, Joanny Ratusińskiej, Jörga Riecke, Pawła Spodenkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź 2009, ss. 510.
 8. Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1938, cz. 1: legalny ruch polityczny i narodościowy, pod red. Jacka Walickiego oraz Łukasza Jaworskiego, Moniki Kucner, Krystyny Radziszewskiej, Adama Sitarka, Michała Trębacza, Zofii Trębacz, Ewy Wiatr, Piotra Zawilskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 369.
 9. Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1939, cz. 1: legalny ruch polityczny i narodowościowy, pod red. Jacka Walickiego oraz Łukasza Jaworskiego, Moniki Kucner, Krystyny Radziszewskiej, Adama Sitarka, Michała Trębacza, Zofii Trębacz, Ewy Wiatr, Piotra Zawilskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 170.
 10. Kultura Łodzi jako ważny czynnik rozwoju miasta, Violetta Krawczyk-Wasilewska, Monika Kucner, Emilia Zimnica-Kuzioła, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 202.
 11. Fremde im Gelobten Land. Zur Geschichte der Deutschen in Lodz nach 1945, Monika Kucner, Krystyna Radziszewska (Hg.), Fibre Verlag,  Osnabrück 2013, s. 167.
 12. Der Erste Weltkrieg. Ostmitteleuropaeische Einblicke und Perspektiven, Monika Kucner, Elzbieta Katarzyna Dzikowska, Agnieszka Godzisz (Hg.), Lang, Peter Frankfurt 2016, S. 244, ISBN-13: 978-3631661109.

Artykuły i rozdziały w monografiach

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH

 1. Monika Kucner, Die Linie des „26. Januar 1934“ und ihre Bedeutung für die deutsch-polnischen Beziehungen, [w:] Rozprawy humanistyczne. Zeszyty naukowe PWSZ we Włocławku, T.1, Włocławek 2003, s. 133–151.
 2. Monika Kucner, Der Antikomminternpakt und seine Bedeutung für die deutsch-polnischen Beziehungen, [w:] Neofilologia. Zeszyty naukowe PWSZ w Płocku, T. VI, Płock 2004, s. 235–247.
 3. Monika Kucner, Z dziejów politycznej prasy mniejszości niemieckiej w Łodzi, [w:] Rozprawy humanistyczne. Zeszyty naukowe PWSZ we Włocławku T.2, Włocławek 2004, s. 147–151.
 4. Monika Kucner, Karl Scheibler (1820–1881). Aus der Geschichte der deutschen Minderheit in Lodz, [w:] Rozprawy humanistyczne. Zeszyty naukowe PWSZ we Włocławku, T.5, Włocławek 2005, s. 257–271.
 5. Monika Kucner, Otto Heike jako dziennikarz i historyk, [w:] Studia Niemcoznawcze, T. 33, Warszawa 2006, s. 109–116.
 6. Monika Kucner, Deutsche Presselandschaft der Zwischenkriegszeit in Lodz, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 5, Witold Sadziński (Hrsg.), Łódź 2009, s. 285–301.
 7. Monika Kucner, Felieton w prasie łódzkiej w XIX wieku, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 7, Witold Sadziński (Hrsg.), Łódź 2011, s.153–166.
 8. Monika Kucner, Deutsche Konsuln im Lodz der Zwischenkriegszeit und ihre diplomatische Laufbahn, [w:] Niemcy–Austria–Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, T.1, Łódź 2006, s. 115–132.
 9. Monika Kucner, Krzysztof A. Kuczyński, Leksykon Niemców łódzkich XIX i XX wieku. Materiały wstępne, [w:] Niemcy–Austria–Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, T.1, Łódź 2006, s. 247–298.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 1. Monika Kucner, Prasa niemiecka w Łodzi w okresie międzywojennym, [w:] Wizerunek Łodzi w literaturze, kulturze i historii Niemiec i Austrii, Łódź 2005, s. 161–180.
 2. Monika Kucner, Lodz in den feuilletonistischen Texten von Carl Heinrich Schultz (1882–1940), [w:] Lodz jenseits von „Fabriken, Wildwest und Provinz”, Stefan Dyroff, Krystyna Radziszewska, Isabel Röskau-Rydel  (Hg.), München 2009, s. 73–93.
 3. Krystyna Radziszewska/Monika Kucner: W poszukiwaniu nowej ojczyzny. Losy łódzkich Niemców poza Łodzią, [w:] Społeczność niemiecka i żydowska w Łodzi po 1945 r., K. Radziszewska, A. Lech, A. Rykała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 245–261.
 4. Monika Kucner, Prasa łódzka wobec kwestii niemieckiej w latach 1945–1947 i jej rola w kształtowaniu opinii społecznej, [w:] Społeczność niemiecka i żydowska w Łodzi po 1945 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 230–244.
 5. Monika Kucner, Groß- und Kleinstadtbilder in der deutschsprachigen Literatur aus Lodz, in: Industriekulturen: Literatur, Kunst und Gesellschaft, Marcin Gołaszewski, Kalina Kupczyńska (Hrsg.), Frankfurt a.Main 2012, s. 381-388.
 6. Monika Kucner, Deutschsprachige Literatur in Lodz bis 1939, [w:] Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu pod red. E. Wiatr i P. Zawilskiego, Łódź 2010, s. 46–56.
 7. Monika Kucner, Politische Presse und das politische Leben der deutschen Minderheit bis 1939, [w:] Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu pod red. E.Wiatr i P. Zawilskiego, Łódź 2010, s. 56–68.
 8. Monika Kucner, Einleitung/Wstęp [w:] Literackie i nieliterackie obrazy miasta. Łódź przełomu wieków oczami niemieckojęzycznego autora – Carla Heinricha Schultza/ Nicht nur literarische Bilder einer Stadt. Lodz in den Augen eines deutschsprachigen Autors – Carl Heinrich Schultz pod redakcją Moniki Kucner, Primum Verbum, Łódź 2011, s. 5, s. 119.
 9. Monika Kucner, Twórczość literacka i publicystyczna Carla Hainricha Schultza/Das literarische und publizistische Werk von Carl Heinrich Schultz, [w:] Literackie i nieliterackie obrazy miasta. Łódź przełomu wieków oczami niemieckojęzycznego autora – Carla Heinricha Schultza/ Nicht nur literarische Bilder einer Stadt. Lodz in den Augen eines deutschsprachigen Autors – Carl Heinrich Schultz pod redakcją Moniki Kucner, Primum Verbum, Łódź 2011, s. 6–7, s.120–121.
 10. Monika Kucner, Łódzcy Niemcy i ich literatura/Die Lodzer Deutschen und ihre Literatur, [w:] Literackie i nieliterackie obrazy miasta. Łódź przełomu wieków oczami niemieckojęzycznego autora – Carla Heinricha Schultza/ Nicht nur literarische Bilder einer Stadt. Lodz in den Augen eines deutschsprachigen Autors – Carl Heinrich Schultz pod redakcją Moniki Kucner, Primum Verbum, Łódź 2011, s. 9–13, s.123–127.
 11. Monika Kucner, Prasa lokalna jako nisza literacka/Die Lokalpresse als Ort für Literatur, w: Literackie i nieliterackie obrazy miasta. Łódź przełomu wieków oczami niemieckojęzycznego autora – Carla Heinricha Schultza/ Nicht nur literarische Bilder einer Stadt. Lodz in den Augen eines deutschsprachigen Autors – Carl Heinrich Schultz pod redakcją Moniki Kucne, Primum Verbum, Łódź 2011, s. 14–18, s. 128–132.
 12. Monika Kucner, I wojna światowa w świetle badań literaturoznawczych: kazania pastora Paula Althausa z lat 1915–1917, [w:] Między wielką historią a codziennością. Łódź i region łódzki w okresie I wojny światowej, Krystyna Radziszewska, Piotr Zawilski (red.),  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 111–127.
 13. Monika Kucner, Twórczość literacka społeczności niemieckojęzycznej w Łodzi w XIX i na początku XX wieku, [w:] Kultura Łodzi jako ważny czynnik rozwoju miasta, Violetta Krawczyk-Wasilewska, Monika Kucner, Emilia Zimnica-Kuzioła, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 17–33.
 14. Monika Kucner, Polen, Deutsche und Juden in der revolutionären Epoche der Jahre 1905–1907 im Spiegel des Romans Lokaut von Kazimierz Laskowski [w:] Polen, Deutsche und Juden in Mittel- und Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert: Kultur–Literatur–Sprache, Monika Kucner (Hg.),  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 41–52.
 15. Monika Kucner, Vorwort, [w:] Polen, Deutsche und Juden in Mittel- und Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert: Kultur–Literatur–Sprache, Monika Kucner (Hg.),  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 5–6.
 16. Monika Kucner, Literatur–Moral–Politik. Einige Bemerkungen zum Günter Grass´Prosagedicht Was gesagt werden muss im Angesicht der deutsch-israelischen Beziehungen [w:] Repräsentationen des Ethischen, K. Kupczyńska, A. Pełka (red.), Frankfurt a.M. 2013, s. 319–327.
 17. M. Kucner/K. Radziszewska, Auf der Suche nach einer neuen Heimat – das Schicksal der Lodzer Deutschen jenseits von Lodz, [w:] Fremde im Gelobten Land. Zur Geschichte der Deutschen in Lodz nach 1945, Monika Kucner, Krystyna Radziszewska (Hg.), Fibre Verlag, Osnabrück 2013, s. 75–98.
 18. Monika Kucner, Die Lodzer Presse über die deutsche Frage in Lodz in den Jahren 1945–1947 und ihre Rolle bei der öffentlichen Meinungsbildung [w:] Fremde im Gelobten Land. Zur Geschichte der Deutschen in Lodz nach 1945, Monika Kucner, Krystyna Radziszewska (Hg.), Fibre Verlag,  Osnabrück 2013, s. 99–118.
 19. Monika Kucner, Lodzerdeutsch-zapomniane dziedzictwo językowe regionu łódzkiego, [w:] Gerhard Schiller (red.): Edukacja mniejszościowa w Polsce, wczoraj-dziś-jutro. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej: Gliwice-Opole 2015, s. 39-44.
 20. Monika Kucner, Niematerialne dziedzictwo kulturowe społeczności niemieckiej w Łodzi-stan zachowania i perspektywy badawcze [w:] S.Kowalska, D. Wańka (red.): Retrospekcja i ochrona dziedzictwa kulturowego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny: Poznań-Kalisz 2015, s. 23-34.
 21. Monika Kucner, Krieg regional: Die Schlacht um Lodz in den Tagebuchaufzeichnungen Lodzer deutschsprachiger Autoren [w:] Der Erste Weltkrieg. Ostmitteleuropaeische Einblicke und Perspektiven, Monika Kucner, Elzbieta Katarzyna Dzikowska, Agnieszka Godzisz (Hg.), Lang, Peter Frankfurt 2016, S. 147-156, ISBN-13: 978-3631661109.

Publikacje popularnonaukowe

Monika Kucner, Gazety niemieckie do 1939 roku/Deutsche Zeitungen bis 1939, [w:] Niemcy łódzcy/Die Lodzer Deutschen, Andrzej Machejek (red.), Łódź 2005, s. 75– 78.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

Główny wykonawca projektu: Kultura literacka Łodzi do 1939 roku. Projekt nr 0100/NPRH4/H1a/83/2015 finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Zakończone projekty naukowe

 1. Kierownik międzynarodowego projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Spuścizna literacka niemieckojęzycznych łodzian w XIX i XX wieku. Antologia tekstów, efektem będzie tom z tekstami literackimi łódzkich Niemców, termin realizacji 2012-2015. Numer projektu: 12H12013081. Strona internetowa: http://lodzkaliteratura.uni.lodz.pl/
 2. Kierownik projektu habilitacyjnego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung): Niemieckojęzyczna literatura Łodzi i regionu do 1939 roku, termin realizacji: 01.11.2011 do 31.12.2012, numer projektu:  2011-19, efektem jest publikacja: Monika Kucner, Literatura „ziemi obiecanej”. Twórczość niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku, Łódź 2014.
 3. Kierownik projektu realizowanego przy współpracy z Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek z Herne. Finansowanie uzyskane w ramach konkursu ofert na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego: Publikacja polsko-niemieckiej antologii wybranych tekstów literackich i paraliterackich Carla Heinricha Schultza, termin realizacji: 2010-2011, numer projektu: Ed.VII.4346/U-55/2010, efektem jest publikacja: Literackie i nieliterackie obrazy miasta. Łódź przełomu wieków oczami niemieckojęzycznego autora – Carla Heinricha Schultza/ Nicht nur literarische Bilder einer Stadt. Lodz in den Augen eines deutschsprachigen Autors – Carl Heinrich Schultz, Monika Kucner (red.), Łódź 2011.
 4. Kierownik grantu Urzędu Miasta Łodzi w ramach projektu Kultura żydowska w Europie Wschodniej-warsztaty i sympozjum naukowe, termin realizacji: 02.04.2012 do 30.11.2012, numer projektu: 81/04/2012, efektem jest pobyt na UŁ przez pół roku wybitnego naukowca z Nowego Yorku, pracownika YIVO Institute for Jewish Research dr Paula Glassera, znawcy języka jidysz oraz kultury żydowskiej w Europie.
 5. Kierownik grantu Prezydenta Miasta Łodzi przyznany w ramach konkursu nt. Wzmocnienie i rozwój funkcji nieprodukcyjnych (metropolitalnych) i ich wpływ na rozwój i integrację Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w tym: ranga kulturalna Łodzi w kraju i zagranicą – kultura jako element rozwoju i ważny walor „klimatu  miasta”, kultura studencka (korzenie, stan obecny), szczegółowy tytuł: Wielokulturowe dziedzictwo łódzkiej metropolii w świetle badań literackich i językowych, termin realizacji: 2011-2012, Numer projektu: 162/08/2011 i 19/01/2012, efektem projektu jest publikacja Kultura Łodzi jako ważny czynnik rozwoju miasta, Violetta Krawczyk-Wasilewska, Monika Kucner, Emilia Zimnica-Kuzioła, Łódź 2012.
 6. Kierownik grantu przyznanego przez Urząd Miasta Łodzi w ramach projektu: Społeczność polska-niemiecka i żydowska w Europie Środkowej i Wschodniej: kultura-literatura-język w XIX i XX wieku, termin realizacji: 2.04.-30.11.2012, numer projektu: 41/04/2012, efektem projektu jest publikacja: Monika Kucner (red.) Polen, Deutsche und Juden in Mittel- und Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert: Kultur–Literatur–Sprache, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 7. Kierownik grantu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie konferencji: Społeczność polska-niemiecka i żydowska w Europie Środkowej i Wschodniej: kultura-literatura-język w XIX i XX wieku, termin realizacji V.2012 – XII.2012. Numer projektu: 00570/2012/TM.
 8. Kierownik międzynarodowego projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Spuścizna literacka niemieckojęzycznych łodzian w XIX i XX wieku. Antologia tekstów, efektem będzie tom z tekstami literackimi łódzkich Niemców, termin realizacji 2012-2015. Numer projektu: 12H12013081. Strona internetowa: http://lodzkaliteratura.uni.lodz.pl/
 9. Uczestniczka studenckiego projektu pt. Niemieckimi śladami po Ziemi obiecanej, finansowany przez Wydział Strategii Urzędu Miasta Łodzi, termin realizacji 1997, efektem badań jest publikacja: pod red. Krystyny Radziszewskiej, Niemieckimi śladami po Ziemi Obiecanej, Auf deutschen Spuren im Gelobten Land, Łódź 1997.
 10. Uczestniczka studenckiego projektu pt. Gdzie są Niemcy z tamtych lat? Wspomnienia łódzkich Niemców, finansowany przez Robert-Bosch-Stiftung, termin realizacji 1999, efektem badań jest dwujęzyczna polsko-niemiecka publikacja: pod red. Krystyny Radziszewskiej, Gdzie są Niemcy z tamtych lat? Wspomnienia łódzkich Niemców, Łódź 1999.
 11. Uczestniczka projektu Niemcy w dziejach Łodzi do 1945 roku, finansowanego przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, termin realizacji 2001, efektem jest publikacja pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego i Barbary Rateckiej, Niemcy w dziejach Łodzi do 1945 roku, Łódź 2001.
 12. Uczestniczka projektu dofinansowanego przez Urząd Miasta Łodzi pt. Niemiecki pegaz nad Łódką, termin realizacji 2005, efektem jest publikacja pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Elke Mehnert, Barbary Rateckiej, Lodz in der deutschsprachigen Literatur: eine Anthologie, przy współpracy Ireny Bartoszewskiej, Moniki Kucner, Renaty Staroń, Łódź 2005.
 13. Uczestniczka grantu przyznanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu: Keine Kultur kann auf Dauer von eigener Substanz leben. Günter Grass als Botschafter der Multikulturalität, termin realizacji: 2008, numer grantu: 11357/08/IF, efektem jest publikacja Keine Kultur kann auf Dauer von eigener Substanz leben. Günter Grass als Botschafter der Multikulturalität, Monika Kucner (red.), Fernwald 2010.
 14. Uczestniczka międzynarodowego projektu finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung): Die Region Lodz 1938-1945: Nationale Radikalisierung und ethnische Segregation realizowany przy współpracy z Justus-Liebig-Universität Gießen / Gießener Zentrum östliches Europa, Centrum Badań Żydowskich UŁ, termin realizacji: 1.5.2010-31.03.2013, numer projektu: 2009-024-61-0, efektem projektu są publikacje: Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1938, cz. 1: legalny ruch polityczny i narodowościowy, red. Jacek Walicki, Łukasz Jaworski, Monika Kucner, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Zofia Trębacz, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Łódź 2012; Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1939, cz. 1: legalny ruch polityczny i narodowościowy, red. Jacek Walicki, Łukasz Jaworski, Monika Kucner, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Zofia Trębacz, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Łódź 2012; Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1938, cz. 2: legalny ruch polityczny i narodowościowy, red. Jacek Walicki, Łukasz Jaworski, Monika Kucner, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Zofia Trębacz, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Łódź 2014; Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1939, cz. 2: legalny ruch polityczny i narodowościowy, red. Jacek Walicki, Łukasz Jaworski, Monika Kucner, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Zofia Trębacz, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Łódź 2014.
 15. Uczestniczka grantu przyznanego przez Prezydenta Miasta Łodzi w ramach konkursu: „Współpraca z wyższymi uczelniami” na lata 2009-2010 pt. Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 r., termin realizacji 2009-2010, numer projektu: Ed-VII-4346/G-25/09 i Ed.VII.4346/G – 25/2010, efektem jest publikacja: Społeczność niemiecka i żydowska w Łodzi po 1945 r., K. Radziszewska, A. Lech, A. Rykała (red.), Łódź 2010, publikacja nagrodzona zespołową Nagrodą Naukową II-go stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Uczestniczka projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Wydziału filologicznego UŁ (badania własne) oraz Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ: Przechowane w pamięci. Powojenne wspomnienia Niemców łódzkich, termin realizacji: 2011-2014, efektem będzie publikacja Przechowane w pamięci. Powojenne wspomnienia Niemców łódzkich.
Konferencje
 • Prasa niemiecka w Łodzi w okresie międzywojennym, konferencja pt Wizerunek Łodzi w literaturze, kulturze i historii Niemiec i Austrii, 19-20.10.2005, Łódź.
 • Lodz in den feuilletonistischen Texten von Carl Heinrich Schultz (1882-1940), konferencja pt. Theo, wir fahrn nach Lodz! Die Geschichte der Deutschen in Polen in regionaler Belletristik, Folklore und im Pressewesen im 19. und 20. Jahrhundert, 9.-11.10. 2008 , Łódź.
 • Prasa łódzka wobec kwestii niemieckiej w latach 1945-1947 i jej rola w kształtowaniu opinii społecznej, konferencja pt. Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, 15.11. 2010, Łódź.
 • I wojna światowa w świetle badań literaturoznawczych: kazania pastora Paula Althausa z lat 1915-1917, konferencja pt. „Między wielką historią a codziennością. Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej – rekonesans badawczy”, 10.11. 2011, Łódź .
 • Verhörprotokolle als Ego-Dokumente in der Erforschung der deutschen Minderheit in Lodz nach 1945, konferencja: Zeitzeugenberichte zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa im 20. Jahrhundert. Entstehung. Dokumantation und Popularisierung. 30.09.-01.10.2010, Oldenburg.
 • Heterogenität und Hybridität in Literatur und Kultur am Beispiel von Lodz, konferencja pt. Störungen im Raum-Raum der Störung, Zielona Gora, 24-26.02.2011.
 • Groß- und Kleinstadtbilder in der Lodzer deutschsprachigen Literatur, Städte und Maschinen: Technik-Migration-Avantgarde-Miasta i maszyny: technika-migracja-awangarda, Łódź 29.09-1.10.2011.
 • Wielokulturowość a twórczość literacka społeczności niemieckojęzycznej w Łodzi do 1939 roku, konferencja pt. DigiBibs, Deutsche Digitale Bibliothek und biblioteki cyfrowe/ Deutsche und polnische digitale Bibliotheken auf dem gemeinsamen Weg in die Europeana, Łódź, 10.10-12.10.2011.
 • Twórczość literacka niemieckojęzycznych łodzian do 1939 roku, konferencja pt. Kultura Łodzi jako ważny czynnik rozwoju miasta, Łódź 9.11.2012.
 • Krieg regional: Die Schlacht um Lodz und  der Angriff auf Kalisz in den Tagebuchaufzeichnungen deutschsprachiger Autoren aus Lodz, konferencja pt. „Der Erste Weltkrieg als Epochenschwelle in Literatur und Kultur“, Warszawa, 13.-14.03.2014.
 • Lodzerdeutsch – zapomniane dziedzictwo językowe regionu łódzkiego, konferencja pt.„Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro”, Kamień Śląski, 24.09.-27.09.2014.
 • Niematerialne  dziedzictwo  kulturowe  społeczności  niemieckiej  w  Łodzi – stan  zachowania  i  perspektywy  badawcze, konferencja pt. Dziedzictwo  kulturowe – wartości, ochrona, popularyzacja, Kalisz, 11.09.- 12.09. 2014.
 • Kolonie i osiedla robotnicze we wspomnieniach Niemców łódzkich, konferencja pt. Osiedla i kolonie robotnicze. Kulturowe ślady i szyfry, Łódź dn. 28.05.-30.05.2014.
Członkostwo w organizacjach
 • Członek Internationale Vereinigung für Germanistik
 • Członek Komisji ds. Badania Historii Niemców w Polsce (Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen).
 • Członek Interdyscyplinarnego Ośrodka Badań nad Wielokulturową Łodzią i Regionem UŁ.
 • Członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Ośrodka Badań nad Wielokulturową Łodzią i Regionem UŁ.